Η Hellenic Seaplanes έχει λάβει τις πιστοποιήσεις ISO & OHSAS που απονεμήθηκαν από το British Standards Institution (BSI).
Οι πιστοποιήσεις αυτές αποτελούν μαρτυρία της πρωτοβουλίας και της δέσμευσης της διοίκησης της HellenicSeaplanes και των υπαλλήλων της εταιρίας να επισημάνουν την παρουσία τους στην παγκόσμια σκηνή.
Η Hellenic Seaplanes πέτυχε διεθνή αναγνώριση εφαρμόζοντας τα κάτωθι πρότυπα:
Η Hellenic Seaplanes έχει ενσωματώσει στο σύστημα διαχείρισης της ποιότητάς της, τους τομείς του περιβάλλοντος, της επαγγελματικής περίθαλψης και της ασφάλειας, με κάθε λειτουργία να είναι ευθυγραμμισμένη πίσω από ένα μόνο στόχο.

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001: 2015
  • Στόχος είναι η βελτίωση της απόδοσης των διαδικασιών ποιότητας και η εξυπηρέτηση των πελατών με συνεχή βελτίωση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας της HellenicSeaplanes.
Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001: 2015
  • Στόχος είναι η βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων μέσω της διαχείρισης των πόρων, της μείωσης των αποβλήτων και του μετριασμού των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που δημιουργούνται από τις διαδικασίεςτης Hellenic Seaplanes.
OHSAS 18001: 2007 Σύστημα Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία
  • Στόχος είναι η βελτίωση των επιδόσεων υγείας και ασφάλειας στην εργασία μέσω της αποτελεσματικής διαχείρισης των κινδύνων και των συναφών κινδύνων στο χώρο εργασίας.
Τομέας πιστοποίησης ISO του TMA
  • Υπηρεσίες Εμπορικής Αεροπορικής Μεταφοράς μέσω Επιχειρήσεων Αερομεταφοράς με όλες τις λειτουργίες που έχουν εγκριθεί από την CAA και υποστηρικτικές λειτουργίες, εξετάζοντας θέματα σχετικά με το εξωτερικό και εσωτερικό πλαίσιο, υποχρεώσεις συμμόρφωσης, απαιτήσεις σχετικών ενδιαφερομένων μερών και αναγκαίους ελέγχους / προσδιορισμένες περιβαλλοντικές πτυχές.