Αερομεταφορά

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

1. Περί Αερομεταφοράς Επιβατών

Η Hellenic Seaplanes δεν ευθύνεται για καμία ζημιά που προέρχεται άμεσα και αποκλειστικά από την εκ μέρους της τήρηση νόμων, κρατικών κανονισμών, διατάξεων ή εντολών ή από τη μη τήρησή τους από τον επιβάτη και από τις σχετικές συνέπειες.

Ο επιβάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση των νόμων, κανονισμών, διαταγμάτων, διαταγών και ταξιδιωτικών απαιτήσεων και για την τήρηση των κανονισμών και υποδείξεων της Hellenic Seaplanes. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για συνδρομή ή πληροφόρηση που παρέχεται στον επιβάτη, γραπτώς ή μη, από πράκτορα ή εργαζόμενο σχετικά με τη λήψη αναγκαίων εγγράφων ή θεωρήσεων (visa) ή τη συμμόρφωση με τους σχετικούς νόμους, κανονισμούς, διατάγματα, διαταγές και απαιτήσεις.

Ο επιβάτης οφείλει να συμμορφώνεται με όλες τις κρατικές ταξιδιωτικές απαιτήσεις και να βρίσκεται στο Υδατοδρόμιο τουλάχιστον 40 λεπτά πριν την προγραμματισμένη αναχώρηση. Η Hellenic Seaplanes δεν ευθύνεται για απώλειες ή δαπάνες του επιβάτη σε περίπτωση που δεν συμμορφώνεται με τον ανωτέρω όρο και δεν υποχρεούται να επιστρέψει τον ναύλο.

Κανένας πράκτορας, προστηθείς ή αντιπρόσωπος της εταιρείας δεν έχει δικαίωμα να τροποποιεί ή να παραιτείται από καμία διάταξη της παρούσας σύμβασης.

Οι ισχύοντες ναύλοι μπορεί να αλλάζουν. Οποιαδήποτε τροποποίηση της τιμής του εισιτηρίου η οποία οφείλεται σε αλλαγές που απαιτούνται από τον νόμο και διέπουν τις αντίστοιχες χρεώσεις ή φόρους έχει ως αποτέλεσμα πρόσθετη πληρωμή ή επιστροφή χρημάτων.

 

2. Άρνηση Μεταφοράς

Η Hellenic Seaplanes μπορεί να αρνηθεί τη μεταφορά επιβάτη ή των αποσκευών του για λόγους ασφαλείας σε περίπτωση που κρίνει ότι:

 1. Είναι αναγκαίο για την τήρηση των ισχυόντων νόμων, κανονισμών ή διαταγμάτων κράτους ή χώρας προέλευσης, προορισμού ή διέλευσης ή
 2. Η συμπεριφορά, η ηλικία ή η ψυχική ή σωματική κατάσταση του επιβάτη
 3. Απαιτεί ειδική βοήθεια εκ μέρους του μεταφορέα ή
 4. Προκαλεί δυσφορία ή καθιστά την παρουσία του επιβάτη δυσάρεστη για τους άλλους επιβάτες ή
 5. Ενέχει κίνδυνο για τον ίδιο ή για άλλα πρόσωπα ή περιουσιακά στοιχεία ή
 6. Τούτο είναι αναγκαίο εξαιτίας παραβίασης των υποδείξεων του μεταφορέα εκ μέρους του επιβάτη ή
 7. Ο επιβάτης αρνείται να υποβληθεί σε έλεγχο ασφαλείας ή
 8. Δεν έχει καταβληθεί ο ναύλος ή τυχόν άλλες χρεώσεις ή φόροι ή δεν έχουν τηρηθεί οι όροι πίστωσης που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ του μεταφορέα και του επιβάτη (ή του προσώπου που πληρώνει το εισιτήριο) ή
 9. Ο επιβάτης δεν φέρει τα απαιτούμενα έγγραφα ή
 10. Ο επιβάτης καταστρέψει τα έγγραφά του κατά τη διάρκεια της πτήσης ή
 11. Ο επιβάτης δεν παραδίδει τα ταξιδιωτικά του έγγραφα στο πλήρωμα, έναντι απόδειξης, όταν το απαιτεί ο μεταφορέας ή
 12. Το εισιτήριο έχει αποκτηθεί παρανόμως ή έχει αγοραστεί από άλλο νομικό πρόσωπο και όχι από τον μεταφορέα που το εκδίδει ή από εξουσιοδοτημένο πράκτορά του ή
 13. Έχει δηλωθεί η απώλεια ή η κλοπή του ή
 14. Πρόκειται για πλαστό εισιτήριο ή
 15. Οποιαδήποτε πτήση ή ηλεκτρονικό απόκομμα έχει τροποποιηθεί από οποιονδήποτε τρίτο πλην του μεταφορέα και του εξουσιοδοτημένου του πράκτορα ή έχει αποκοπεί, σε περίπτωση που πρόκειται για απόκομμα πτήσης· ο μεταφορέας διατηρεί το δικαίωμα να κρατήσει αυτό το εισιτήριο ή
 16. Ο κομιστής του εισιτηρίου δεν μπορεί να αποδείξει ότι είναι το πρόσωπο που αναγράφεται σε αυτό. Ο μεταφορέας επιφυλάσσεται του δικαιώματος να κρατά το εν λόγω έντυπο εισιτήριο.

 

3. Συμπεριφορά εντός του Υδροπλάνου

Εάν ο επιβάτης συμπεριφέρεται στο αεροσκάφος με τρόπο που θέτει σε κίνδυνο το ίδιο το αεροσκάφος ή οποιοδήποτε πρόσωπο ή πράγμα που βρίσκεται σε αυτό, ή εμποδίζει το πλήρωμα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, ή δεν συμμορφώνεται με τις υποδείξεις του πληρώματος, ή συμπεριφέρεται με τρόπο που μπορεί εύλογα να ενοχλεί τους άλλους επιβάτες, ο μεταφορέας μπορεί να λαμβάνει τα κατά την κρίση του αναγκαία μέτρα για την αποτροπή της συνέχισης αυτής της συμπεριφοράς, συμπεριλαμβανομένου του περιορισμού του επιβάτη.

Ο επιβάτης δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί εντός του αεροσκάφους ραδιόφωνα, ηλεκτρονικά παιχνίδια ή συσκευές εκπομπής σημάτων, όπως τηλεκατευθυνόμενα παιχνίδια και φορητά ραδιοτηλέφωνα (walkie-talkie). Ο επιβάτης δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί καμία άλλη ηλεκτρονική συσκευή στο αεροσκάφος χωρίς την άδεια του μεταφορέα, εξαιρουμένης της χρήσης φορητών συσκευών καταγραφής, ακουστικών βαρηκοΐας και βηματοδοτών.