Οι αρμόδιες Διευθύνσεις της Hellenic Seaplanes S.A. (εμπορική, πτητική, τεχνική) προβαίνουν στις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να επιλέξουν αρχικά τον προορισμό και μετά το συγκεκριμένο σημείο στο οποίο θέλουμε να εκδοθεί Άδεια αεροδρομίου επί υδάτινης επιφάνειας για την εκτέλεση πτήσεων με τα υδροπλάνα της εταιρείας μας.
 
ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ
 
Σύμφωνα με τις προτεινόμενες διατάξεις για τα υδατοδρόμια, επιτρέπεται η δημιουργία υδατοδρομίου από το Δημόσιο, από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης A' και Β΄ βαθμού, από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και από φυσικά πρόσωπα, εφόσον τηρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ενώ η χρηματοδότηση της κατασκευής υδατοδρομίου μπορεί να γίνει μέσω ΣΔΙΤ ή στρατηγικών επενδύσεων.
 
Η άδεια λειτουργίας υδατοδρομίου χορηγείται από το υπουργείο Ανάπτυξης και Ναυτιλίας με αρχική διάρκεια 10 ετών, η οποία μπορεί να ανανεωθεί, ενώ για το υδατοδρόμιο σε λίμνη απαιτείται μόνο η απόφαση του υπουργείου Υποδομών. Ως αρμόδια υπηρεσία για την υποδοχή των αιτήσεων για την έκδοση της άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου και του τεχνικού φακέλου ορίζεται η Διεύθυνση Πολιτικού Σχεδιασμού, Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Αεροδρομίων (ΔΠΣΑΑΑ) του υπουργείου Ανάπτυξης και Μεταφορών, στην οποία θα συγκροτηθεί Επιτροπή Υδατοδρομίων, με έργο τον έλεγχο και την επιθεώρηση των υδατοδρομίων.
 
Στα Αδειοδοτημένα Υδατοδρόμια θα επιτρέπεται, βάσει του νέου Νόμου, η πραγματοποίηση τακτικών και έκτακτων πτήσεων Δημοσίων Μεταφορών Yδροπλάνων για μεταφορά επιβατών, φορτίων, ταχυδρομείου καθώς και μια σειρά ειδικών πτήσεων (Νοσοκομειακών, Έρευνας-Διάσωσης, Πυρόσβεσης, Γενικής αεροπορίας, Αεροπορικών εργασιών κ.λπ.).
 
Οι πτήσεις θα μπορούν να πραγματοποιούνται τόσο, προς κάθε άλλο αδειοδοτημένο Υδατοδρόμιο, όσο και προς χερσαία αεροδρόμια με την χρήση αμφίβιων υδροπλάνων. Επίσης θα επιτρέπεται να πραγματοποιούνται έκτακτες πτήσεις (charter flights) προς υδάτινα πεδία για τα οποία σημειωτέον δεν απαιτείται Αδειοδότηση
 
Παράλληλα η Hellenic Seaplanes S.A.  θα έρχεται σε επαφή με τους εμπλεκόμενους τοπικούς φορείς (Δήμο, Λιμενική Υπηρεσία, Φορέα Διαχείρισης Μαρίνας, Λιμανιού κ.λ.π.) και αφού  διευκρινίσουμε ποιος είναι ο ιδιοκτήτης των απαιτούμενων χώρων για την χορήγηση της Άδειας προχωράμε τις διαδικασίες ώστε να ακολουθήσει η σύναψη παραχώρησης χρήσης χώρου ή μίσθωσης βάση του νόμου Ν. 4146/18-4-2013.
 
nomiko